The ISO's

ISO 45001 FDIS

Sidste nyt om ISO 45001

ISO 45001:20??

Tiden er nu inde til at kaste sig over den nye arbejdsmiljøstandard, og få fordel af at integrere systemerne med det samme.

ISO 45001 har været længe under vejs og alle, der har arbejdet med denne standard ser nu frem til, at vi når enden af rejsen og kan få standarden ud til sine brugere.

Og hvor står vi så i dag?

Vi står med en godkendt DIS 2 version af standarden - men med 1600 kommentarer, der skal håndteres på den ene eller den anden måde. Vi har i arbejdsgruppen møde i Malaysia fra den 18.-23. september, hvor alle brikker meget gerne skal falde på plads.

Reglerne i ISO foreskriver, at vi på dette sene tidspunkt i arbejdet med standarden ikke må indføre væsentlige ændringer eller for den sags skyld helt nye emner i standarden. Det betyder i princippet, at uanset hvad vi gør i Malaysia, vil den version af standarden der nu foreligger være meget tæt på det endelig resultat - og under alle omstændigheder være så tæt på, at man med fordel kan begynde at arbejde med den.

Den nye arbejdsmiljøstandard er nu så lang, at vi er klar til at tilbyde uddannelse som Lead Auditor ISO 45001.

Hos Glaesel HSEQ Management vover vi nu det ene øje og lukker op for uddannelser til Lead Auditor ISO 45001. Det bliver med den tilføjelse, at vi når standarden er udkommet, følger op med et møde om de sidste ændringer, hvis de mod forventning skulle vise sig at være af væsentlig karakter.

Så til alle brugerne kan vi kun sige: Det er tid at komme i gang med standarden og der vil være store fordele ved at indføre ISO 45001 samtidigt med de to andre ISO 9001 og ISO 14001, hvilket er et meget væsentligt argument mod at vente. Der er ingen grund til at udføre det grundlæggende arbejde mere en én gang.

Vi I vide mere så kontakt os gerne, så vi kan få jer helt opdateret på udviklingen.

Tilmeld dig her til Lead Auditor miljø og arbejdsmiljø uddannelse 13.-17. november 2017.
Lead Auditor miljø og arbejdsmiljø

Blog Image

Få overblik over de væsentligste ændringer

ISO standarder bliver i princippet revurderet hver 5 år for at sikre at der tidsvarende og relevante for deres brugere. Med de nye revisioner er der gennemført ganske vidtrækkende ændringer i forhold til forståelsen af ledelsessystemers opgave og bidrag til organisationens grundlæggende aktiviteter.

De væsentligste generelle ændringer er som følger:

  • Alle nye ledelsesstander skal være risikobaseret, procesorienteret og fortsat være tro mod PDCA modellen.
  • Ved opbygningen af ledelsessystemet skal organisationens kontekst (indeholdende fastlæggelse af væsentlige trusler/muligheder og interessent analyse) fastlægges og indarbejdes i ledelsessystemets scope.
  • Den øverste ledelse skal tydeligere i både ord og handling bidrage til systemets levedygtighed og implementering i organisationens kerne processer.
  • Organisationen skal arbejde med såvel risiko som muligheder.
  • Der er større fokus på påvirkning fra og styring af leverandører

Hertil kommer en lang række standard specifikke ændringer.

Ovenstående ændringer synes måske ikke af så meget , men man skal holde sig for øje at de indførte ændringer for en stor del berører hele grundlaget for ledelsesystemet og således har gennemgribende indflydelse på alle andre kravelementer, hvilket i sidste ende ændrer hele måden at tænke ledelsessystemer på.

Blog Image

Annex SL - Hvorfor nu det?

Som det snart er de fleste bekendt er der kommet nye standarder på ISO 9001 og på ISO 14001 og flere er på vej snart vil ISO 45001 udkomme og erstatte den meget benyttede OHSAS 18001:2008. Fælles gældende for de nye standarder er at der er opbygget efter helt samme principper og samme grundstruktur. Disse nye ledelsesstandarder er bygget op efter kravene i det der kaldes Annex SL eller ”High level Structure”. Annex SL er i princippet en skabelon for opbygningen af ISO ledelsesstandarder og fastlægger således kapitel opdeling for yderligere fastlægger Annex SL et sprogbrug i standarderne i og med, at en del af teksterne i de nye standarder er prædefineret ( det er i ISO sprog kaldes ”Blue Text”) og dermed fælles for alle. Baggrunden for denne nye opbygning af ledelsesstandarder er helt grundlæggende at sikre ledelsessystemernes sammenhæng med virksomhedens udvikling som sådan og ikke mindst at sikre sammenhængen mellem de enkelte ledelsesstandarder organisationen måtte benytte sig af.
Ved at betragte opbygningen og tilgangen til ledelsessystemerne i Annex SL kan man se at der nu lægges vægt på en risikobaseret og procesorienteret implementering af ledelsessystemerne såvel som PDCA tankegangen er bibeholdt. Den risikobaserede og procesorieteret tankegang er let genkendelig fra ISO 9001 - såvel som PDCA mere tydeligt fremgår af den tidligere ISO 14001.

Hvad er så nyt i få ord:

  • Ved opbygningen af sit ledelsessystem skal organisationen analysere og inddrage synspunkter fra sin omverden - synspunkter fra dem der enten kan blive berørt af organisationens aktiviteter - eller dem der kan have indflydelse på samme, men andre ord organisationens interessenter.
  • Organisationen skal analysere om der ude i horisonten truer forhold, der kan gøre organisationen skade - måske endog så alvorligt, at virksomheden ikke kan overleve.
  • Tilsvarende skal afdækkes om der i horisonten skimtes muligheder der kan bringe organisationen nærmere sine strategiske mål vis de udnyttes korrekt.

De tre ovenstående referencer skal i henhold til teksten i standarderne holdes op mod den specifikke standard man arbejde, med forstået på den måde, at arbejder man med kvalitet - vil det være emner direkte relateret til kvalitet man analyserer for. Det er dog vores holdning, at det giver større værdi om man ser på sin organisation generelt og med de overordnede briller på gennemfører sine analyser, for derefter at fastlægge hvorledes de enkelte ledelsessystemer kan bidrage i forhold til understøtte eller imødegå de forhold man har afdækket.

Ovenstående analyser skal benyttes ved fastlæggelse af ”Scopet” (gyldighedsområdet) for organisationens ledelsessystem. Det skal sikres, at de forventninger interessenter måtte have og de trusler/muligheder organisationen har identificeret indgår i fastlæggelsen af systemets processer og aktiviteter. Dette for at sikre at organisationens ledelsessystem reelt deltager i organisationens kerneprocesser og yder sit bidrag til organisationens fremdrift.